1. Prevádzkovateľom osobných údajov je David Rubeš – GBD Creative Studio so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava IČO: 54418003, DIČ: 1127756322, IČ DPH: SK1127756322, Subjekt je plátcom DPH od 31.03.2022 podľa §7a, č.živ.reg.: 420-36437, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Firma David Rubeš – GBD Creative Studio spracúva (I) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firmy David Rubeš – GBD Creative Studio), (II) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (I) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi – článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (II) v prípade vybavovania reklamácií – článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov firmou David Rubeš – GBD Creative Studio je (I) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (II) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti firmy David Rubeš – GBD Creative Studio.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Plnenie zákonných povinností firma David Rubeš – GBD Creative Studio

Firma David Rubeš – GBD Creative Studio spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností firmy David Rubeš – GBD Creative Studio.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov firmou David Rubeš – GBD Creative Studio je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností firmou David Rubeš – GBD Creative Studio.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na prenosnosť osobných údajov a (VI) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním firmy David Rubeš – GBD Creative Studio:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
b) vyplnením formulára v registrovanom zákaznickom účtu

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky.

Na čo používame súbory cookies?

Jednotlivé stránky portfólia našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutné súbory cookies:

Tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookies:

Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné súbory cookies:

Tieto súbory cookies si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookies tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookies mali prečítať v zásadách informácie o používaných súboroch cookies príslušnej tretej strany.

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite nápovedu vášho internetového prehliadača.